Gebruiksvoorwaarden


Algemeen
Doordat u gebruik maakt van de A4ict Internet website (“de website”), gaat u akkoord met de gebruikersvoorwaarden zoals die hieronder zijn aangegeven. Als u niet akkoord wenst te gaan met deze gebruikersvoorwaarden dient u geen gebruik van deze website te maken. A4ict behoudt zich het recht voor deze gebruikersvoorwaarden naar eigen inzicht aan te passen of te vernieuwen zonder u daarvan op de hoogte te stellen. Wij raden u dan ook aan deze gebruikersvoorwaarden regelmatig te controleren op aanpassingen of vernieuwingen.

Netiquette
Op het gebruik van het Internet zijn een aantal gedragsregels van toepassing die tot doel hebben het internetverkeer tussen alle gebruikers goed en geordend te laten verlopen. Deze regels worden ook wel “Netiquette” genoemd. Bij uw gebruik van de website dient u de Netiquette in acht te nemen. Voor meer informatie over de Netiquette regels kunt u de website van de Vereniging van Nederlandse Internet Providers raadplegen (www.NLIP.nl).

Inhoud van de website
De informatie, teksten, namen, afbeeldingen, foto’s, logo’s en iconen op de website worden door A4ict slechts verstrekt op de wijze zoals die op de website wordt aangeboden, dit zonder enige vorm van toezegging of garantie over de geschiktheid voor commerciĆ«le toepassing, praktisch gebruik of het niet inbreuk maken op enigerlei rechten. A4ict garandeert niet dat de inhoud van deze website correct en betrouwbaar is, dat de website te allen tijde en op iedere locatie beschikbaar is, dat defecten en fouten met betrekking tot de website direct worden verholpen en dat de website vrij is van virussen en andere schadelijke bestanddelen. Het is aan u niet toegestaan om de informatie die zich op de website bevindt te wijzigen, te vervangen, aan te passen of daar iets aan toe te voegen.

Disclaimer
Het gebruik van de website is voor uw eigen rekening en risico. A4ict is noch op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van uw gebruik van de website noch voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de, al dan niet door derden aangeboden, informatie op de website. A4ict is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website voor zover die door derden wordt aangeboden. A4ict behoudt zich het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en te verwijderen indien deze in strijd is met de wet, goede zeden, openbare orde, de overeengekomen voorwaarden en de Netiquette.

Intellectuele Eigendom
Aan alle materialen op de website, zoals teksten, afbeeldingen, fotomaterialen, illustraties en andere grafische materialen, namen en logo’s zijn intellectuele eigendomsrechten verbonden en met betrekking tot haar eigen intellectuele eigendomsrechten behoudt A4ict zich alle rechten voor. Het is niet toegestaan om de hiervoor genoemde materialen te verveelvoudigen of voor commerciĆ«le doeleinden openbaar te maken, tenzij A4ict hiervoor haar schriftelijke toestemming verleent. Niets op de website leidt tot de toekenning van enig recht of licentie met betrekking tot de genoemde intellectuele eigendomsrechten.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze gebruikersvoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen die zijn ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de website, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden.